Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Spoštovani starši, drage učenke in učenci,

izbirni predmeti so tisti, ki osnovno šolo naredijo v zadnjem vzgojno izobraževalnem obdobju pestro in raznoliko. Vsakemu učencu omogočijo, da v paleti predmetov, ki jih ponujamo, najde takšne, ki mu bodo v razvedrilo, pri katerih se bo naučil česa novega in zanimivega, kjer bo razvijal ročne spretnosti, v katerih bo lahko izrazil svojo nadarjenost ali morda odkril o sebi kaj, česar do sedaj še ne pozna. V želji, da bi bila vaša odločitev za izbirne predmete lažja in v skladu z vašimi željami, smo vam pripravili kratke opise izbirnih predmetov, ki jih ponujamo za naslednje šolsko leto. Upamo, da bo vsak našel kaj zase.
Jasmina Voršič, ravnateljica

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

so predmeti, ki si jih učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere glede na svoj interes, zaradi česar je zanj šola zanesljivo zanimivejša. Tudi ti predmeti se ocenjujejo in imajo svoj strokovno potrjen učni načrt. Vsakemu predmetu je namenjenih 35 ur (tujemu jeziku 70), razen v 9. razredu, ko je teh ur zaradi zgodnejšega zaključkapouka le 32. Izbirni predmeti niso namenjeni le poglabljanju znanja z nekega področja, temveč tudi nadgradnji znanja s tega področja, pridobivanju izkušenj, povezovanju teorije in prakse, pridobivanju uporabnega znanja in tudi odkrivanju interesov za poklice. Temu so prilagojene tudi metode dela: nabiranje izkušenj z dejavnim delom na terenu, laboratorijskim in eksperimentalnim delom, samostojnim in vodenim opazovanjem ter projektnim delom.

KAKO SE BO UČENEC ODLOČAL

Učenci morajo obiskovali izbirne predmete 2 ali 3 ure tedensko.

 • Tisti, ki se bodo odločili za dve uri tedensko, lahko izberejo:   2 predmeta po 1 uro ali 1 predmet, ki traja 2 uri (tuji jezik nemščina).
 • Učenci, ki se bodo odločili za 3 ure izbirnih predmetov na teden, morajo prinesti podpisano izjavo staršev, da se strinjajo z otrokovo odločitvijo.
 • Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo glasbeno šolo z javnoveljavnim  programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javnoveljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

ORGANIZACIJA POUKA IZBIRNIH PREDMETOV

Zaradi lažje organizacije pouka in predvsem zato, da učenci ne bodo imeli v urniku prostih ur, bomo pouk izbirnih predmetov organizirali na naslednji način:

 • tuji jezik dvakrat tedensko,
 • nekateri predmeti se bodo izvajali enkrat tedensko,
 • lahko tudi vsakih 14 dni blok ura ali
 • dve uri tedensko v prvi oziroma drugi polovici leta.

SPREMEMBA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenec lahko do konca septembra spremeni izbirni predmet, a njegova odločitev ne sme vplivati na število skupin in urnik (pouk namreč že poteka po ustaljenem urniku).

POVEZAVA DO PRIJAVNICE

PRIJAVNICA_9

 

 

OPIS POSAMEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA:

IŠP - izbrani šport (odbojka)
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta:   Jan Miložič / Alen Ploj

Namen enoletnega predmeta Izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa – odbojke. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje.

Cilji izbirnega predmeta šport za sprostitev:

 • z izbranim športom razvijati nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti,
 • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja,
 • nadgraditi tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi,
 • spoznati pomen redne športne vadbe izbranega športa,
 • poznati določena pravila izbranega športa,
 • razumeti vpliv izbranega športa na organizem,
 • povezovati različna znanja drugih predmetov (fizika, biologija, etika in družba …) z izbranim športom,
 • spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v izbranem športu,
 • spoštovati pravila športnega obnašanja,
 • doživljati vpliv športne vadbe v izbranem športu na dobro počutje.
MME - Multimedija
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Goran Tušak

Multimedija je sredstvo/pripomoček za učenje in zabavo. Glavni mediji so: radio, tisk, TV in računalnik, ki hkrati uporabljajo besedilo, zvok, video, računalniško grafiko in animacijo.

Več o multimediji (v angleškem jeziku) lahko prebereš tukaj!

Pri pouku se bomo naučili uporabljati programsko opremo, ki nam omogoča izdelavo večpredstavnostnih predstavitev. Na spletu je na voljo veliko (tudi brezplačne) programske opreme, s pomočjo katere lahko izdelamo zelo zanimive večpredstavnostne predstavitve. Nekaj osnovnih pripomočkov pa vsebujejo operacijski sistemi tudi že sami.

“Rdeča nit” našega pouka bo izdelava predstavitve v programu za izdelavo računalniško vodenih prosojnic in izdelava kratkega videofilma. Učenci se boste naučili uporabljati digitalni fotoaparat, skener, digitalno video kamero, spoznali boste zajem videa na računalnik ter se naučili zajeti video material ustrezno urediti. Naredili boste torej čisto “pravi” film!

Pouk MME poteka v moderno opremljeni računalniški učilnici, kjer je na voljo 16+1 računalnikov, LCD projektor, skener, barvni tiskalnik, digitalni fotoaparat, digitalna video kamera in hitra povezava do spleta.

In nenazadnje – v čudoviti svet računalništva te bo uvedel učitelj z bogatimi izkušnjami. Učitelj, ki ve, kaj je za učence dobro in kaj potrebujejo pri svojem vsakdanjem delu.

Torej, kaj še čakaš? Hitro se prijavi, da ne bo zmanjkalo prostora!

GLD - Glasbena dela
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 1 ura na teden 
Nosilec predmeta: Petra Kozar Bežan

Temeljni namen predmeta je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Pri predmetu glasbena dela lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. (Glasbena izobrazba ni pogoj za sodelovanje.) Izbirni predmet GLASBENA DELA je enoleten in se z obdobjem osnovnošolskega izobraževanja zaključi. Izvaja se predvidoma 1 uro tedensko ali strnjeno 2 učni uri na štirinajst dni.

Pri predmetu glasbena dela v šolskem letu 2024/2025, bodo učenci:

 • spoznali značilnosti različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov;
 • poglobili sposobnosti doživljajske in analitične recepcije;
 • navajali se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del (npr. opera, balet, musical, …);
 • razlikovali zvočne barve;
 • se orientirali v temeljnih oblikovnih značilnostih;
 • razumeli sintezo besedne in glasbene umetnosti;
 • poglobili odnos do ljudske glasbene zapuščine;
 • svoja glasbena doživetja in predstave izražali v drugih oblikah umetniške komunikacije: s pomočjo glasbene, besedne, likovne in gibno-plesne komunikacije;
 • razvijali sposobnosti presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov;
 • selektivno izbirali medijske glasbene programe in oblikujejo osebno zbirko zvočnih posnetkov;
 • v okviru zmožnosti obiskovali glasbene prireditve in o njih poročajo (Imeli bi abonma Cikel za mlade v okviru Narodnega doma cena abonmaja je caa 30 €. Predstave si ogledamo skupaj, ki so običajno na sporedu ob četrtkih popoldan okoli 16. ure)
 • znali uporabljati glasbene informacije v priročni literaturi in na spletnih straneh.

Ob zaključku izbirnega predmeta učenci:

 • poznajo izbor skladb,
 • razumejo temeljne značilnosti večjih glasbenih de
 • prepoznajo zasedbe skladb in njihove izvajalce.

 

 

LS3 - Likovno snovanje 3
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Polona Horvat – Šerbinek

Likovno snovanje je enoletni predmet, vezan na razrede. Učenec lahko predmet obiskuje vsa tri leta, dve ali eno šolsko leto.

Izbirni predmet likovno snovanje dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost. Dejavnost predmeta temelji na raziskovanju likovnega sveta, odkrivanju posebnosti likovnega izražanja in na razvijanju likovne ustvarjalnosti. Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec pridobiva in poglablja glede na svoje zmogljivosti.

LIK - Literarni klub
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 1 ura na teden 
Nosilec predmeta: Sabina Grabar

Literarni klub je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda.

 • Si ustvarjalen/-na?
 • Uživaš ob branju leposlovnih besedil?
 • Te zanima besedna umetnost?
 • Se rad/-a poigravaš z besedami in ustvarjaš z njimi?

Prepusti se domišljijskemu potovanju po svetu besedne umetnosti in se pridruži LITERARNEMU KLUBU.

Če si vsaj na tri vprašanja odgovoril/-a z DA, potem je literarni klub zate prava izbira.

In kaj bomo počeli?

 • Razvijali pozitiven odnos do književnosti;
 • brali raznovrstna literarna besedila;
 • se o prebranem pogovarjali, predstavljali in utemeljevali lastna stališča ter kritično razmišljali (npr. po metodi 6 klobukov, različne vrste debat …);
 • se poustvarjalno odzivali na prebrano (igranje z besedami in njihovo zvočnostjo, vaje v slogu, pisanje v nadaljevanjih – podajanka, posnemanje in preoblikovanje književnih del, npr. dopisovanje predzgodb, parodije, likovne pesmi in pesmi lepljenke, stripi …);
 • ustvarjali doživljajska, domišljijska in razlagalna besedila;
 • z ustvarjalnimi vajami razvijali domišljijo in besedno kreativnost;
 • pisali krajše dramske prizore in jih uprizarjali;
 • se udeležili literarnega večera ali pogovora s kakšnim literarnim ustvarjalcem.

Če bo naša »bera« bogata, bomo pripravili literarni večer in stvaritve objavili v zborniku/antologiji (tiskana ali elektronska oblika).

Pri delu bo posebej izražena skupinska dinamika, upoštevani bodo interesi in pobude učencev.

MD9 - Matematične delavnice 9
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Damir Orehovec

Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in učiteljem.

Pri pouku matematična delavnica:

 • skušamo učencem na zanimiv način prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku;
 • vključujemo izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo pozneje pri rednem pouku matematike;
 • matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev;
 • matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike.
 • pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi pri rednem pouku;
 • razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja;
 • oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne matematične dejavnosti;
 • razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina razmišljanja;
 • razvijajo prostorske predstave;
 • učijo se celovitega načrtovanja in izvajanja matematičnih dejavnosti ter sodelovanja z drugimi;
 • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

matematični delavnici izvajamo aktivne oblike dela, prilagojene interesom in sposobnostim učencev. V veliki meri se odločamo za samostojno delo, samostojno ali skupinsko preiskovanje in aktivno pridobivanje izkušenj (risanje, tlakovanje, igranje, modeliranje z materiali) itd. S sodelovalnim učenjem učence učimo sodelovalnih spretnosti. Matematična delavnica je lepa priložnost za učenje le-teh.

 

OGK - Obdelava gradiv: kovine
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Robert Hriberšek

Predstavitev in namen:

Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv – kovine učenci nad gradjo in poglobijo znanja in veščine s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili v 8. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so kovine, ki jih kombiniramo z drugimi: les, umetne snovi, usnje, ipd. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni in strojni. Od strojev uporabijo električni vrtalni stroj. Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka, skrb za varno delo in razvijanje ročnih spretnosti.

 

Oblike dela in vrednotenje znanja: Izbirni predmet obdelava gradiv – kovine je zastavljen tako, da učencem omogoča pridobiti kakovostno znanje in spretnosti na način, ki jim je najbližji, to je s praktičnim delom. V začetku bodo izdelovali preprostejše izdelke in nato prešli na zahtevnejše. Praktično delo bo večinoma potekalo samostojno. V načrtovanje izdelkov bo vključeno tudi tehnično risanje s programoma CiciCAD in SketchUp.

PFT - Projekti iz fizike in tehnike
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Alenka Protner

Pouk fizike je v osnovni šoli velikokrat zelo abstrakten. Velik del učencev in učenk pa potrebuje za uspešno razmišljanje stik s konkretno situacijo.
Vsestranska uporaba tehnike v vsakdanjem življenju omogoča uporabo vsakomur dostopnih tehničnih pripomočkov za preverjanje zakonitosti fizike. Pri tem naj bi jih vodil opisani predmet.

Poudarek fizike v osnovni šoli bi moral biti na spoznavanju pojavov in manj na njihovem računskem obravnavanju. Idealno je torej fiziko poučevati skozi delo na projektih, kar predlaga pričujoči predmet. Ti projekti so lahko enourni demonstracijski poskusi, ki jih izvaja učitelj v sodelovanju z učenci, lahko pa so tudi večtedenski projekti s terenskim delom . Izkoristili bomo bližino stražunskega gozda, ter obiskali Center eksperimentov v Mariboru.
Če te mika raziskovanje in eksperimentiranje, je to pravo mesto za te.

 

OV3 - Okoljska vzgoja

 

Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Alenka Protner

Izbirni predmet temelji na praktičnem, terenskem, raziskovalnem in projektnem delu. Učenci bodo spoznavali okoljske pojave in probleme v domačem okolju, v Sloveniji in v svetu, njihove vzroke in načine reševanja.

Del pouka bo potekal izven učilnice v spoznavanju šolskega okoliša in njegove okoljske problematike, kadar bo vreme manj naklonjeno zunanjim aktivnostim si bomo ogledali različne dokumentarne filme in diskutirali o novih spoznanjih ter iskali vire na spletu in v knjižnici.

Vsako leto izbirnega predmeta bomo skupaj z učenci izbrali 2 raziskovalni temi izmed naslednjih vsebin: Voda, Zrak, Energija, Tla, Biotska raznovrstnost, Okolje kot povezan sistem, Okolje včeraj, danes, jutri ter Okolje in način življenja.

RET - Retorika
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Kristina Pečečnik

 

Že stari Grki so se zavedali pomena dobrega govorništva, retorike. Se spomnite Demostena, enega najpomembnejših govornikov antične Grčije? Demosten je moral premagati težave, ki jih je imel zaradi slabega zdravstvenega stanja in jecljanja, da je postal velik govornik. Da bi premagal težave je začel izvajati deklamacijske vaje in vaditi govor s peščico kamnov v ustih, da se je prisilil, da govori brez jecljanja. Poleg tega je kričal na plaži, da je okrepil glas. Čeprav je trajalo nekaj let, je Demosten uspel normalno govoriti. Pa ne samo normalno, ampak se je zapisal v zgodovino, kot eden največjih retorikov.

Kaj bomo spoznali pri izbirnem predmetu Retorika?

 • Kaj sploh je retorika ali govorništvo (veščina oz. tehnika);
 • Kateri so osnovni principi retorične tehnike;
 • Zakaj je bila retorika že v antiki med Rimljani in Grki v šoli obvezna;
 • Kako se učinkovito pogovarjati in zagovarjati svoja stališča;
 • Kako se oblikuje prepričljiv govornik;
 • Kako načrtovati in izvesti javni govorni nastop;
 • Zakaj se danes vse javne osebe (politiki, igralci, pevci,…) učijo veščine govorništva.

Cilj predmeta je učence in učenke v devetem razredu naučiti predvsem samostojnega, koherentnega, kritičnega oblikovanja in izražanja stališč ter suverenega nastopa pri drugih predmetih kakor tudi na vseh drugih področjih družbenega in zasebnega življenja.

 

Predmet ima pet tematskih sklopov: Kaj in zakaj retorika; Retorična tehnika; Argumentacija; Govorniški nastop; Retorika in argumentacija za aktivno državljanstvo.

Besede imajo moč. Se slišimo pri retoriki.

RGT - Risanje v geometriji in tehniki
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Robert Hriberšek

Predmet lahko obiskujejo učenci eno leto. Učenci povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi teles z različnih predmetnih področij in iz življenjskega okolja. Namenjen je tistim učencem, ki si želijo spoznati pot izdelka od ideje do realizacije.

Učenci in učenke pri predmetu:

 • povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi teles z različnih predmetnih področji in iz življenjskega okolja;
 • preprostih tehničnih predmetov in predmetov iz okolja;
 • spoznajo in uporabijo orodja in postopke tridimenzionalnega modeliranja predmetov v virtualnem svetu;
 • oblikujejo tridimenzionalni model in ga uporabijo s pomočjo dvodimenzionalnih risb pri izdelavi predmeta iz različnih gradiv;
 • razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in oblik, razumevanja tehničnih problemov, dojemanja zgradbe in funkcije tridimenzionalnega modela, ugotavljanja zvez med deli in celoto;
 • s samostojnim ustvarjanjem, oblikovanjem, načrtovanjem in vrednotenjem spoznavajo in razvijajo lastne tehniške ustvarjalne sposobnosti, gojijo sodelovanje in delovne odnose v skupini.

 

Izbirni predmet Risanje v geometriji-3D modeliranje bo potekal v računalniški in tehnični učilnici.  Učenci pri 3D modeliranju spoznavajo prostorske odnose in si izboljšajo prostorsko inteligenco. Pridobljeno znanje lahko uporabljajo pri različnih predmetih: matematiki, TIT, likovni vzgoji in računalništvu. Podrobneje spoznajo nekatere postopke prostorske predstavitve predmetov, pri čemer smiselno uporabljajo skiciranje, risanje z risarskim in računalniškim grafičnim orodjem. Spoznajo osnovne značilnosti risanja v strojništvu, elektrotehniki in gradbeništvu, predvsem pa znajo kritično presojati in vrednotiti svoje delo.

Kaj bomo počeli: Izkušnje pri skiciranju in risanju povežejo s postopki risanja z računalniškim grafičnim programom Google SketchUp in programom Q-CAD. Pri predmetu boste razvijali ustvarjalnost, udejanjali svoje ideje in izboljševali svojo prostorsko predstavo. V sklopu predmeta učenci iščejo idejo za izdelek, ki bi ga želeli izdelati, ta predmet predstavijo oz. modelirajo v 3D prostoru s programom SketchUp, zanj izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo s programom Google SketchUp, nato pa izdelek izdelajo v delavnici.

NPH - Načini prehranjevanja
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Petra Permozer

Učenci:

 • nadgrajujejo vsebine in znanje pridobljeno pri predmetu gospodinjstvo,
 • poglabljajo znanje za nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko- turističnih in zdravstvenih šolah.

Opis dela pri predmetu:

Učili se bomo o prehranjenosti, tradicionalnih in drugačnih načinih prehranjevanja, prehrani v različnih starostnih obdobjih in o prehrani v izrednih razmerah( v naravi, v času bolezni).

Potrebuješ zanimanje za kulinariko, zvezek, predpasnik in veselje do kuharskega ustvarjanja!

ŠNO - Šolsko novinarstvo
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Eva Visinski

Izbirni predmet šolsko novinarstvo je enoletni izbirni predmet, ki nadgrajuje predmet slovenščina.

Kaj bomo počeli?

 • Spoznali bomo množične medije, delo novinarja in novinarska/publicistična besedila;
 • opravljali bomo delo novinarja ter se podučili, kako pisati in objavljati novice o aktualnih dogodkih;
 • napisali bomo svoj intervju, oceno filma oz. kritiko filma/knjige in spoznali še druge vrste publicističnih besedil;
 • spremljali radijski in televizijski informativni program ter ga kritično presojali;
 • sodelovali na literanih natečajih.
TVZ - Turistična vzgoja
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Anita Škraban

Temeljni namen predmeta je razviti pri učencih pozitivni odnos do turizma in turistov. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku.
Turizem je v Sloveniji leta 2022 ustvaril 9,2 % bruto domačega dohodka BDP ali 5,4 MRD €) . S podaljševanjem prostega časa pa se v turizmu ponujajo številne nove možnosti zaposlovanja.

Predmetu turistična vzgoja je namenjenih 35 ur.
Pouk vključuje aktivne metode učenja v učilnici in na terenu.

Učenci  pripravijo in pomagajo pri izvedbi nagradnega izleta v mesecu juniju, pregledujejo in uporabljajo literaturo, oblikujejo mapo, fotografirajo, kartirajo kulturne spomenike v domačem okolju, izdelajo poročilo in plakat, izdelajo osnutek za turistični spominek, obiščejo turistično agencijo in hotel, preizkusijo se v vodenju po znamenitostih Maribora, pripravijo radijski oglas, prospekt in zloženko za domači kraj.

Učenci pri predmetu turistična vzgoja:

 • razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja;
 • spoznavajo kako pridobiti in posredovati informacije;
 • spoznavajo turistične poklice (o prednostih in pomanjkljivostih);
 • spoznavajo in vrednotijo naravno in kulturno dediščino;
 • seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v Mariboru in Sloveniji.

 Vsebine (poglavja):

Turizem in njegov razvoj (osnovni pojmi, vrste turizma)

Osnove za razvoj turizma v domačem kraju (naravne, družbene)
Turizem kot gospodarska dejavnost (povezanost obrti, trgovine, …)
Odnos do gostov (turistični bonton)
Turistično oglaševanje in informiranje (vrste in oblike oglaševanja)
Skrb za razvoj turizma (ljubiteljske, profesionalne oblike)
Vodenje po domačem kraju (priprava, izvedba)
Izbirni predmet TVZ se ocenjuje številčno. Ocenjujemo znanje učencev o turizmu in nekatere zmožnosti oziroma veščine. Pri ocenjevanju veščin (terensko delo, raziskovanje), ocenjujemo napredek. Ocenimo lahko tudi pisni izdelek (npr. poročilo, referat, seminarsko nalogo), nastop ali delo v skupini.

KGU - Umetnostna zgodovina: Kaj nam govorijo umetnine
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Polona Horvat – Šerbinek

Umetnostna zgodovina je veda, ki obravnava zgodovino idej in njihov izraz v likovnih zvrsteh (arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu …). Predstavlja kako se je likovni umetnik odzival na svet, v katerem je živel in kako je likovno izražal misli in občutja.

Temeljni cilj in namen predmeta je, da učenca vpelje v svet umetnin od davnine do naših dni ter, da spozna umetnost in kulturo domačega kraja in širšega okolja. Umetnostnozgodovinska znanja širijo duhovno obzorje in učencu dajejo življenjsko osmišljanje, navajajo na sprejemanje raznolikega.

Predmet ni naravnan v kopičenje podatkov, temveč umevanje likovnih stvaritev. 

V okviru predmeta bomo izvedli tudi obisk v Umetnostni galeriji Maribor.

NI3 - Nemščina 3

 

Trajanje predmeta: 70 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden
Nosilec predmeta: Anita Škraban

 

Tudi v šolskem letu 2024/25 lahko učenci  9. razreda izberejo kot enega izbirnih predmetov nemščino. Izvaja se dve uri tedensko. 

Učenci pri pouku tujega jezika:

 • krepijo svojo radovednost, željo in potrebo po novem znanju,
 • razvijajo sposobnost za pridobivanje in ohranjanje znanja in spretnosti,
 • razvijajo svoje spoznavne sposobnosti,
 • razvijajo ustvarjalnost, potrebo po izražanju,
 • razvijajo sposobnosti komunikacije in reševanja nesoglasij,
 • razvijajo sposobnosti dela v skupinah,
 • oblikujejo osebne cilje učenja, spoznavajo in kritično ovrednotijo svoje dosežke ter si prizadevajo za izboljšanje,
 • oblikujejo splošne kulturne in izobrazbene vrednote.

Pri delu bomo uporabljali učbeniški komplet Prima plus.

Pri pouku nemščine se bomo pogovarjali o šoli, družini, prostem času, bivanju v mestu in na podeželju, živalih, deželah nemškega govornega območja, počitnicah, praznikih, izletih in potovanjih, nakupovanju in modi, zdravju, naučili se bomo dopisovanja s prijatelji, naročanja v restavraciji, in podobno.

Skladno s tem bomo razvijali vse jezikovne sposobnosti:

 • slušno in bralno razumevanje ter
 • govorno in pisno sporočanje.

Z učenjem nemškega jezika učenci spoznavajo značilnosti nemško-govorečih  držav (D-A-CH) in ljudi, primerjajo svojo kulturo z drugimi in tako razvijajo občutljivost ter razumevanje drugačnosti.

Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvojijo in razvijejo pri pouku nemščine je pomembno v poklicnem in zasebnem življenju za razvijanje širše medkulturne komunikacijske sposobnosti. To pa je v času vse večjega gospodarskega, političnega in kulturnega sodelovanja med Slovenijo in nemško govorečimi državam, vedno bolj pomembno.                    

KEO - Kemija v okolju

 

Trajanje predmeta: 32 ur
Izvajanje predmeta: 1 uri na teden
Nosilec predmeta: Karin Hvalec

Kemija v okolju je predmet, kjer se poglablja in utrjuje znanja, veščine in spretnosti, ki jih boste pridobili pri pouku kemije. Poudarek je na aktivnem proučevanju vode, zraka in tal ter vplivu onesnaževanja na zdravje ljudi s pomočjo eksperimentalnega dela.
Pri predmetu Kemija v okolju se boste urili v natančnem opazovanju, beleženju, razvrščanju in analiziranju podatkov in informacij. Raziskovali boste pomen vode za življenje, glavne onesnaževalce, na terenu se naučili pravilno odvzemati vzorce vode in le te analizirati. Na podlagi rezultatov analize vode v domačem kraju se bomo podrobneje posvetili posledicam današnjega načina življenja in predlagali rešitve za boljšo kvaliteto vode.

Cilji:

razumeti pomen (pitne) vode za življenje,

 • poznati glavne onesnaževalce vod v domačem kraju,
 • načrtovanje in izvedba terenskega dela,
 • opis stanja vode s preprostimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi.

Način izvajanja:
Predmet bo potekal s pomočjo eksperimentalnega dela, ki se izvaja v okviru terenskega, sodelovalno-raziskovalnega ali projektnega dela ter se smiselno povezuje z ostalimi oblikami aktivnega učenja.

Ocenjevanje:

 • eksperimentalne spretnosti in veščine
 • raziskovalne in seminarske naloge v povezavi s terenskim delom
 • predstavitev teme skupini učencev s pomočjo plakata, računalniške predstavitve, videoposnetka …

 

T                  

Prilagodi izgled strani