Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Ker je kvalitetno preživljanje prostega časa zelo pomemben del razvoja, še posebej v obdobju odraščanja, želimo učencem naše šole po pouku zagotoviti pester nabor dejavnosti. Slednje nam omogoča izvedba RaP – Razširjenega programa, ki ga bomo po sklepu MVI pričeli izvajati v šolskem letu 2024/25.

Nov koncept razširjenega programa so vsebine, ki dopolnjujejo in bogatijo otrokov prosti čas. RaP zajema nekatere dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot interesne dejavnosti, pevski zbor, dopolnilni pouk, dodatni pouk, individualno in skupinsko pomoč, podaljšano bivanje, jutranje varstvo, … Pomembna razlika je, da se bodo v tem času izvajale dejavnosti, ki so omejene na posamezne šolske ure, enako kot pri šolskih urah obveznega programa. Vzgojno-izobraževalne dejavnosti razširjenega progama smiselno dopolnjujejo obvezni program osnovne šole in prispevajo h kakovostnemu preživljanju prostega časa učenk in učencev. Pomemben vidik razširjenega programa je, da vsem omogoča vključenost v dejavnosti na različnih področjih, s čimer prispeva k sprejemanju različnosti in zadovoljevanju raznolikih interesov ter spodbujanju odličnosti in osebne angažiranosti vsake učenke in učenca.

Razširjeni program je razdeljen na tri področja:
1. Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje,
2. Kultura in tradicija,
3. Vsebine iz življenja in dela osnovne šole.

Več informacij najdete tukaj.

 

Časovna razporeditev dejavnosti bo praviloma organizirana tako, da bodo po pouku poleg dejavnosti, povezanih z učenjem in opravljanjem domačih nalog na voljo tudi spodaj naštete aktivnost z različnimi vsebinami.

 

ZABAVNA MATEMATIKA

UčeLogične igrenci bodo spoznavali različne strategije in načine reševanja matematičnih, razvedrilnih in logičnih problemov.

Primerno je za vse učence 4., 5., in 6. razredov, ki jim reševanje tovrstnih problemov predstavlja izziv.

 

KREATIVNI LIKOVNI LABORATORIJ

Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe v 21. stoletju.Učenci bodo svojo radovednost poglobili prek ustvarjanja, raziskovanja, preizkušanja novih likovnih tehnik, ob tem pa se bodo sproščali ter razvijali aktiven odnos do kulture in umetnosti.

 
 

 

MLADI TEHNIKI

Pri predmetu Mladi tehniki učenci spoznajo šolsko delavnico, orodje in obdelovalne postopke. Način spoznavanja bo zanimiv, saj bomo z orodjem ustvarjali najrazličnejše izdelke, za katere ste menili, da jih ne znate narediti. Spoznali bomo različne materiale, kot npr. papir, les, kovino, usnje, umetne snovi. Izdelali bomo izdelke iz posameznih materialov in ugotovili, da je kombiniranje med njimi izjemno zabavno.

Pri  predmetu MLADI TEHNIKI učenci:

 • spoznajo namen in pomen tehničnih predmetov,
 • ob izdelavi izdelkov pridobijo znanje o lastnostih gradiv in razvijajo ročne spretnosti,
 • oblikujejo ideje za svoje izdelke,
 • načrtujejo potek dela, izberejo gradiva, orodje in stroje, s katerimi varno izdelujejo predmete,
 • krepijo pozitivno samopodobo,
 • razvijajo sposobnost opazovanja in predstavljanja tehničnih pojavov in naprav,
 • upoštevajo pravila varnosti pri delu,
 • ob delu gojijo sodelovanje v skupini, odgovornost, ekonomičnost ter natančnost in red.
ZUMBA

Učenci bodo skozi ples krepili svoje telo, razvijali svoje gibalne sposobnosti, vadili koordinacijo, občutek za ritem in glasbo, se sproščali. Učenci bodo izoblikovali in spoznali pozitivne vidike športa na življenje ter počutje nasploh. Skozi ples in gibanje bodo razvijali koordinacijo, gibalne sposobnosti ter krepili medosebne odnose.

KAMIŠIBAJ

Kamišibaj je edinstvena oblika pripovedovanja zgodb ob slikah. Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi.

Pedagogi so našli v kamišibaju odlično didaktično sredstvo, umetniki pa izjemne umetniške izzive. Največ od tega ima občinstvo, ki uživa ob upodobitvah in pripovedovanju najrazličnejših zgodb. Japonci pri kamišibaju pravijo, da je najpomembnejši ˝kyokan˝, posebna povezava občinstva z izvajalcem in nastanek specifične, za kamišibaj značilne atmosfere, ki združi ne le različne umetniške oblike v eno, ampak ob tem ustvari poseben, realnosti vzporeden svet umetnosti in domišljije. Japonsko minimalistična forma pa je samo na videz preprosta, kot vsa umetnost, ki je videti taka.

V današnjem času pa smo preveč časa izpostavljeni ekranom, vsem ostalim digitalnim novitetam in brezosebnim odnosom, zato je kamišibaj kot dragulj, ki s svojo preprostostjo in na pristen način, kot nekoč, poveže ljudi ob pripovedovanju zgodb.

 

CILJI:

– preizkušajo različne risarske materiale in pripomočke;

– razvijajo ustvarjalne risarske zmožnosti in negujejo individualni risarski izraz;

– opazujejo in primerjajo zglede linij v naravi, okolju in v likovnih delih;

– razvijajo občutek za smiselno vključevanje likovnega motiva v izbranem formatu;

– izkustveno mešajo barve in z njimi naslikajo sliko;

– razvijajo zmožnost sprejemanja, razumevanja, doživljanja in vrednotenja ter tvorjenja besedil;

– razmišljujoče in kritično sprejemajo ter povzemajo, vrednotijo in primerjajo umetnostna besedila slovenskih in drugih avtorjev;

– branje prepoznajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni izziv.

UKULELE

 

Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe 21. stoletja.

V šolskem letu 2024 / 2025 se bom pri predmetu UKULELE učili osnov igranja na malo kitaro.

To glasbilo je danes med mladimi zelo priljubljeno. Je strunsko glasbilo, podobno kitari. Prvič so ga začeli uporabljati na Havajih, od tam pa se je počasi razširil po svetu in hitro postal popularen.
Pri urah izbirnega predmeta bomo poustvarjali ljudske pesmi in zimzelene melodije za katere se bomo naučili igranja spremljave na to zanimivo brenkalo.
Fino je, če imaš svoj inštrument, iskali pa bom tudi druge možnosti. Inštrument lahko kupiš že ta 30€. To pa je majhen znesek za veliko veselja.                                                                   

Pridi, na vesele ure muziciranja!

RIBIŠTVO

Pri predmetu RaP – RIBIŠTVO učenci spoznajo osnove ribolova. Pri tem se seznanijo z:

 • ustrezno ribiško opremo
 • vezajem trnkov in pripravi opreme za ribolov
 • spoznajo pri nas živeče ribje vrste
 • spoznajo osnove ribiškega bontona in ustreznega odnosa do narave.

Z učenci se ob popoldnevih (v sklopih po 5 – 6 ur) odpravimo na ribolov v okoliške ribnike / jezera, kjer mladi ribiči uporabijo svoje prej pridobljeno znanje.

MALA ŠIVALNICA

Vsebina …

KUHARSKI ŠEFI

Vsebina …

ŠPORTNI MIKS

Učenci bodo pri aktivnostih odkrivali osebne interese, želje in talente za določene individualne ter moštvene športe z žogo. Spoznavali bodo pomen gibanja ter ozaveščali pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje ter kakovostno življenje. Seznanili se bodo z različnimi gibalnimi dejavnostmi in spoznali pravila športnega obnašanja.

POSKUSI V NARAVOSLOVJU

Učenci samostojno izvajajo zanimive poskuse iz naravoslovja. S tem pridobivajo naravoslovno pismenost, kritično presojanje rezultatov, načrtovanje izvedbe poskusov in spoznavajo zakonitosti narave ter življenja.

PRVA POMOČ

Pri Prvi pomoči se bomo naučili, kako ukrepati pri različnih nesrečah, poškodbah in nastalih bolezenjskih stanjih. Praktično se bomo preizkusili pri sanaciji ran, oživljanju na lutki in sanaciji pikov .

 

 

STRIP

Učenci se seznanijo:

 • Z zgodovino stripa in najbolj poznanimi stripovskimi junaki pri nas

 ( junaki Miki Musterja).

 • Kaj je strip in kaj potrebujemo za izdelavo.
 • Zgradbo stripa- pasico in kadrom.
 • Posebnimi oblikami zapisov in uporabo simbolov.

 

 • Po svoji zgodbi narišejo domišljijski spis ( 6-8 kadrov v poljubnih okvirčkih).
Rap 2

Vsebina …

Prilagodi izgled strani