Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Neobvezni izbirni predmet šport je namenjen učencem 2. triade (4., 5., 6. razred) in vključuje vsebine, ki so prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.) ter številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. Tako omenjeni predmet dopolnjuje osnovni program šport in s tem daje pomembno spodbudo za oblikovanje življenjskega sloga, ki se oblikuje prav v obdobju odraščanja.

CILJI

Omogočiti odraščajoči starostni skupini otrok (2. triada OŠ) več športne vzgoje in s tem več gibanja pomembnega za skladen in uspešen razvoj vseh gibalnih sposobnosti (moč, vzdržljivost, koordinacija, značilne tehnične prvine različnih športov in iger ..), prav tako pa tudi spoznavni razvoj vseh ostalih vsebin, ki spremljajo šport kot, zdravo tekmovalnost (odnosi, spoštovanje, fair play..). Torej povečanje gibalne učinkovitosti, usvajanje novih spretnosti in znanj ter razumevanje pomena gibanja in dejavnega življenjskega sloga.

VSEBINE

HOKEJSKE IGRE

Prilagojene igre (uporaba različnih palic in različnih žogic). Osnovne prvine hokejske igre.

IGRE Z LOPARJI

Igre z različnimi prilagojenimi pripomočki (baloni, žogice različnih velikosti, teže in trdote, loparji različnih velikosti). Drža loparja; osnovne tehnične prvine v posameznih igrah.

ŽOGARIJE- Elementarne igre z žogami (košarka,, rokomet, med dvema ognjema).

RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI

Hoja v različne smeri po ožjih površinah (napeti vrvi, več vrveh, gredi, traku ipd.). Vzdrževanje ravnotežja na ravnotežnih deskah, žogah, vozičkih.

AKROBATIKA

Premagovanje orodij kot ovir (poligoni in štafete); različna lazenja in plazenja; akrobatske raznoterosti; dvigi in postavljanje človeških piramid. Prevali naprej in nazaj iz različnih začetnih položajev v različne končne položaje, tudi v kombinacijah in na kup mehkih blazin.

Akrobatske prvine skozi oporo na rokah: premet vstran, plezanje v stojo na rokah ob letveniku, stoja na rokah s pomočjo ali varovanjem.

SKOKI

Sonožni in enonožni poskoki v različne smeri (naprej, nazaj in v stran); zajčji poskoki; skakalni poligoni; različni skoki z višine; več skoki s pomočjo koordinacijske lestve.

Različna poskakovanja/preskakovanja: ristanc, polž, gumitvist, male in velike kolebnice. Naskoki na kup blazin in na skrinjo v različne opore; raznožka čez večnamenske blazine. Skoki z male prožne ponjave.

PLEZANJA

Plezanje po različnih plezalih; plezalni poligoni(plezanja, visenja, guganja).

ORGANIZACIJA

Pouk NIP športa poteka predvsem v športni dvorani enkrat tedensko. Torej v obsegu 35 ur letno. Pouk NIP športa je mogoče organizirati tudi zunaj oz. izven dvorane. Mogoče je tudi organizirati več ur trajajočo dejavnost. Odvisno od interesov in želja ter sposobnosti otrok.

NAČINI OCENJEVANJA

Določeni so standardi in minimalni standardi za vse tri starostne skupine. Osnova za ocenjevanje sta napredek v nekaterih gibalnih spretnostih ob upoštevanju individualnih sprememb v telesnem in gibalnem razvoju in razumevanje športa ter njegovih vplivov. Učenec pridobi najmanj dve oceni v šolskem letu.

UČITELJA: Mitja Kovačič in Karla Karnet

 

Prilagodi izgled strani