Kronika naše šole se je pričela pisati 1.septembra 1951. V tem času je bila to še VI. Gimnazija v Mariboru. Današnje šolsko poslopje so zgradili leta 1955. Daleč naokoli je bila to ena najlepših šol. Pouk v njej pa se je pričel 1. oktobra 1955. To je bila osnovna šola Maribor – Tezno. Na šoli je tedaj deloval zelo aktiven pionirski odred “Martin Konšak”. Organizirali so delovne akcije na katerih so urejali šolski okoliš in šolsko igrišče. Prav tako pa so organizirali proslave in prireditve ob zaključku šolskega leta. Pozimi 1957 so učenci šole dobili goste. K njim se je preselila nižja gimnazija Tezno. Šoli, ki sta bili združeni v eni stavbi sta imeli različna naziva: šola Maribor Zg. Tezno (osnovna šola) in šola Maribor Sp. Tezno (nižja gimnazija). Takrat je pouk obiskovalo skupno 514 otrok. Pouk je moral potekati v dveh izmenah.

Citat objavljen v uradnem vestniku okraja Maribor:
“Po 111., 113. In 155. Členu splošnega zakona o šolstvu (Uradni list FLRJ, št. 28-535/58) je Občinski ljudski odbor Maribor- Tezno na seji občinskega zbora in na seji zbora proizvajalcev dne 16. december 1959 sprejel ODLOČBO o preimenovanju osnovnih šol v občini Maribor-Tezno…”

Če povemo krajše so osnovno šolo Maribor Zg. Tezno preimenovali v osnovno šolo Martina Konšaka.

Leta 1961 sta se združili Osnovna šola “Martin Konšak” in Osnovna šola “Miha Pintar” v en samostojen družbeni zavod z imenom Osnovna šola “Martin Konšak” s sedežem na Prekmurski 67.

V tem času je bilo na šoli 38 oddelkov in 1364 ucencev. Zaposlenih je bilo 65 delavcev. V naslednjih letih se je število učencev še večalo. V šolski kroniki preberemo, da so imeli nižji razredi (do l. 1966) pouk kar v treh izmenah, saj so se učenci vozili iz precej oddaljenih krajev – Skok, Dobrovc, Miklavža kjer ni bilo šol.

Do šolskega leta 1967/68 je potekal pouk 6 dni na teden. V drugem polletju tega šolskega leta pa je šola prešla na tako imenovani eksperimentalni petdelovni teden (s prosto soboto). Rezultati so bili zelo dobri in potrdili pravilnost take odločitve.

Pomemben dogodek je bil za šolo tudi postavitev letnega kina na šolskem dvorišču. Kino je postavila Krajevna skupnost Tezno. Šola je s tem veliko pridobila – ograjeno dvorišče in oder, ki je odlično služil za proslave in druge prireditve.

S šolskim letom 1980/81 je šola lahko prešla na enoizmenski pouk, kakor poteka tudi danes.

V letošnjem šolskem letu 2005/06 smo uspeli obnoviti in posodobiti polovico šole. Upamo, da bo kmalu na vrsti tudi obnova drugega dela. S pomočjo sponzorjev smo na šolskem dvorišču postavili otroška igrala.

Minevala so leta, menjali so se učenci in delovni kolektiv. Šolska zgradba pa je ves čas in bo tudi v prihodnje služila svojemu namenu – vzgoji in izobraževanju učencev.

Zgodovina po desetletjih


Prvo desetletje 1955-1964
Drugo desetletje 1965-1974
Tretje desetletje 1975-1984
Četrto desetletje 1985-1994
Peto desetletje 1995-2004
Šesto desetletje 2005-2010