Predlagamo vam obisk naslednjih spletnih strani, kjer boste našli koristne informacije v zvezi z učenci z učnimi težavami:

KONCEPT DELA UČNE TEŽAVE
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Koncept_dela_Ucne_tezave_v_OS.pdf

UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Ucne_tezave_v_OS_monografija.pdf

ZAKON O OSNOVNI ŠOLI
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535

ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20073&stevilka=101

DRUŠTVO BRAVO
http://www.drustvo-bravo.si/web/

PODPORA UČITELJEM PRI DELU Z UČENCI S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI ŠIROM PO SVETU
http://studentswholearn.fawco.org/translations/vse-brez.pdf

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
http://www2.arnes.si/%257Embusgm1s/

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT – UČNE TEŽAVE
http://www.ucne-tezave.si/sl/index

PREPREČEVANJE UČNIH TEŽAV
http://www.soulwork.net/international/slovene/slv_lds.htm

ADHD IN UČNE TEŽAVE
http://www.ldonline.org/http://www.teachingexpertise.com/

PRIPRAVA NA BRANJE – IGRICA (angleščina)
http://www.getreadytoread.org

DISLEKSIJA, DISGRAFIJA, DISKALKULIJA
www.ldaamerica.org
www.learningdisabilities.org.uk
www.helpguide.org/mental/learning_disabilities.htm
www.bild.org.uk

POSTOPEK USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp