Glasba za špas

 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

Izberejo lahko učenci: 4., 5. in 6 . razreda                          Število ur: 35 – 1 ura tedensko ali (2 uri tedensko v enem polletju)                  Učiteljica: Petra Kozar Bežan

Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe v 21. stoletju, zato sta tudi prednostno obravnavani v učnem načrtu neobveznega izbirnega predmeta umetnost.

Splošni cilji predmeta glasba za špas:

  • Vzbujanje učenčeve radovednosti, sproščanje z umetnostjo ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do kulture in umetnosti (kulturno-umetnostna vzgoja).
  • Oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost.
  • Krepitev in razvijanje učenčeve neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, estetskih izkušenj, želja, predstav in domišljije skozi predstavo, igro, muzikal, video, sliko ali objekt, tako da bodo učenci znali pojasniti, razlikovati in reflektirati svoje dojemanje.
  • Razvoj učenčeve osebnostne in narodnostne identitete.
  • Učenčevo ustvarjanje, poustvarjanje in vrednotenje njegovi razvojni stopnji primernih dejavnosti in izdelkov.
  • Raziskovanje sodobne, danes žive umetniške produkcije, ki poudarja pomen razvijanja učenčevega razumevanja kulturnega okolja, v katerem živi.

V šolskem letu 2021 / 2022 se bom pri predmetu GLASBA ZA ŠPAS z učenci učili osnov na igranje UKULELE oziroma bomo znanje nadgrajevali. To glasbilo je danes med mladimi zelo priljubljeno. Je strunsko glasbilo, podobno kitari. Prvič so ga začeli uporabljati na Havajih, od tam pa se je počasi razširil po svetu in hitro postal popularen.

Pri urah izbirnega predmeta bomo poustvarjali ljudske pesmi in zimzelene melodije za katere se bomo naučili igranja spremljave na ta zanimiv inštrument.

Fino je, če imaš svoj inštrument, iskali pa bom tudi druge možnosti. Inštrument lahko kupiš že za 30€. To pa je majhen znesek za veliko veselja.

Če te igranje na ukulele ne veseli in bi rad igral na kak drug (Orffov) inštrumet, pridi, saj več kot nas bo, bolje bomo muzicirali.                             

Pridi, veselo bo.

 Petra Kozar Bežan