KRITERIJI OCENJEVANJA naravoslovnih predmetov

 

nzd (1)

zd (2)

db (3)

pdb (4)

odl (5)

0% – 44%

45% – 59%

60% – 74%

75% – 89%

90% – 100%

Kriterij za ocenjevanje:      

           

Kriteriji in opisniki za ustno ocenjevanje

OPISNIKI

ODLIČNO

(5)

PRAV DOBRO

(4)

DOBRO

(3)

ZADOSTNO

(2)

NEZADOSTNO

(1)

RAZUMEVANJE

Znanje kaže na dojemanje pojmov.

Znanje je utrjeno in brez vrzeli, napake so zelo redke in manj pomembne.

Vključuje razumevanje, vendar brez globine in podrobnosti.

Pomanjkljivo, napravi več pomembnih napak.

Ni, pozna le drobce učne snovi.

RAZLAGA

Samostojno zaključuje in povezuje, pojavljajo se izvirne zamisli, ki jih zna zagovarjati in analizirati.

Sposoben je vodene analize in sinteze.

Primerna ubeseditev, zna opazovati, vendar potrebuje pomoč pri sintezi in analizi.

Pomanjkljiva, vsebuje le posamezne elemente.

Ni primerna, ne pozna bistva.

PRIMERI

Prepričljivi, originalni, ilustrativni.

Ustrezni, lastni, jih zna pojasniti.

Delno lastni, deloma povzeti po učbeniku, ustrezni, a preprosti.

Pomanjkljivi, okorni, deloma ustrezni.

Jih ni ali neustrezni.

ARGUMENTI

Originalni, prepričljivi, logični.

Lastni, ustrezni, sposoben opazovanja in izločanja bistva pojavov.

Delno lastni, deloma povzeti po učbeniku, ustrezni, a preprosti.

Pomanjkljivi, predstavi le posamezne.

Jih ni ali neustrezni.

PREDSTAVITEV

Učinkovita ubeseditev, prepričljiva, jasna, pristna, aktualna. Uporablja dogovore in pravila in jih uporablja na  ustvarjalni način.

Zgledna ubeseditev, razumljiva,uporablja dogovore in pravila na običajen način.

Zatikajoča, a poskuša uporabiti dve metodi, le delno ustrezno uporabi odgovore in pravila.

Pomanjkljiva, skromno izražanje, neustrezno rabi pravila.

Je ni ali je kaotična, uporabi le en način izražanja, a nepravilno.

REFERAT, SEMINARSKA NALOGA:

 Poročilo:

zadostno

Poročilo je izdelano v skladu z minimalnimi zahtevami. (Te je treba za vsak konkreten primer posebej opredeliti vsebinsko in količinsko.)

dobro

Besedilo in zgradba poročila sta večinoma smiselna, jezik vsebuje manjše slovnične napake, poročilo večinoma ni prepisano iz virov, v besedilu ni večjih strokovnih napak, se pa pojavi kakšna zastranitev. Edini navedeni viri so naslovi spletnih strani.

prav dobro

Besedilo in zgradba poročila sta smiselna, v besedilu ni večjih zastranitev, jezik v poročilu je ustrezen, slikovno gradivo je ustrezno in je tudi ustrezno komentirano, navedeni so viri, v besedilu skoraj ni strokovnih napak. Uporabljen je še kakšen drug ustrezni vir, ne le spletne strani.

odlično

Besedilo je zelo jasno in brez strokovnih napak, slikovno gradivo je učinkovito in je tudi učinkovito komentirano, vsi strokovni izrazi in količine so ustrezno rabljeni, besedilo je samostojno delo, citiranje je ustrezno. Uporabljena je široka paleta ustreznih virov.

 Predstavitev:

zadostno

Predstavitev je v skladu z minimalnimi zahtevami.

dobro

Besedilo in zgradba predstavitve sta večinoma smiselna, ni večjih jezikovnih in strokovnih napak.

prav dobro

Besedilo in zgradba predstavitve sta smiselna, jezik je dober, predstavitev vsebuje strokovno gradivo, skoraj ni strokovnih napak. Govorec je suveren.

odlično

Besedilo je zelo jasno in brez strokovnih napak, slikovno gradivo je ustrezno in dobro komentirano, vsi strokovni izrazi in količine so ustrezno rabljeni, govorec odgovori na zastavljena vprašanja. Predstavitev je privlačna.

Oblikovanje vizualne predstavitve  (plakat, IKT predstavitev, Powerpoint predstavitev):

 

Ocena

5 (odlično)

4 (pravdobro)

3 (dobro)

2 (zadostno)

BESEDILO

Ustrezna vsebina glede na naslov. Vsebinsko dovolj bogata, poudarjene zanimivosti. Pregledna in smiselna razporeditev  po plakatu.

Ustrezna vsebina glede na naslov.

Vsebinsko zanimivo, a manj bogat.

Nekoliko slabša preglednost in razporeditev besedila.

Vsebina skopa in slike nepregledno razporejene po plakatu.

Vsebina neustrezna, nesmiselne povezave in nejasna razporeditev po plakatu.

SLIKOVNO

GRADIVO

Ustrezno in privlačno slikovno gradivo.

Primerna velikost in preglednost slik, grafov, risb, Poudarjena samostojna izdelava, ustrezna razporeditev .

Ustrezno slikovno gradivo, a nekateri primerki neustrezne velikosti. Nekoliko slabša razporeditev, več fotokopiranega  materiala kot lastne izdelave.

Slikovno gradivo zelo skromno, neprimerne velikosti, ni izdelkov lastne izdelave. Nesmiselna razporeditev.

Slikovno gradivo ni ustrezno, je neprimerne velikosti, kaotično razporejeno. Ni izdelkov lasne izdelave.

PISAVA

Ustrezna velikost, barva ter oblika pisave glede na ozadje. Jasnost in pravilnost zapisa, brez slovničnih napak.

Primerna velikost, barva in oblika pisave glede na ozadje. Zapis vsebuje nekaj slovničnih napak, a manj pomembnih.

Neprimerna velikost, barva ali oblika pisave. V zapisu je veliko slovničnih napak.

Pisava je neberljiva, neustrezne barve glede na ozadje. V zapisu je veliko slovničnih napak.

PREDSTAVITEV

Besedilo je zelo jasno in brez strokovnih napak, slikovno gradivo je ustrezno in dobro komentirano, vsi strokovni izrazi in količine so ustrezno rabljeni, govorec odgovori na zastavljena vprašanja. Predstavitev je privlačna.

Besedilo in zgradba predstavitve sta smiselna, jezik je dober, predstavitev vsebuje strokovno gradivo, skoraj ni strokovnih napak. Govorec je suveren.

Besedilo in zgradba predstavitve sta večinoma smiselna, ni večjih jezikovnih in strokovnih napak.

Predstavitev je v skladu z minimalnimi zahtevami.

 Sodelovalno učenje in projektno delo:

 

Kriteriji ocenjevanja

   

Ocena

 

DELO V SKUPINI

Ocenjujemo, ali učenec aktivno pomaga skupini pri ugotavljanju in izvajanju potrebnih korakov pri delu v skupini.

 

Učenec aktivno pomaga v skupini pri ugotavljanju in izvajanju potrebnih korakov pri delu v skupini; ali po potrebi usmerja delo skupine.

odlično

Učenec se vključuje v delo skupine, veliko prispeva, a ne usmerja dela v skupini.

pravdobro

Učenec se vključuje v delo skupine, a malo prispeva.

dobro

Če je učenec izrecno opozorjen, pomaga, sicer se minimalno vključuje v delo skupine.

zadostno

Učenec ne pomaga in ne sodeluje pri delu v skupini.

nezadostno

     

 EKSPERIMENTALNE VEŠČINE 

Merila, opisi/področje spremljanja

2 (zadostno)

3 (dobro)

4 (prav dobro)

5 (odlično)

upoštevanje navodil  ob samostojnem ali skupinskem eksperimentalnem delu

– doslednost, natančnost merjenja

– beleženje opazovanega v sliki in besedi

– časovna preglednost

– podajanje zaključkov in ugotovitev

 

Upošteva navodila učitelja le pri dveh kriterijih.

Eksperiment  izvaja ob pomoči učitelja, laboranta, sošolcev ali staršev ter  pomanjkljivo beleži rezultate.

 

 

Opažanja so površna ali jih ni. Spremljanje in zapisovanje podatkov je zelo skromno.

 

 

Ni zaključnih ugotovitev.

Večinoma samostojno upošteva navodila učitelja v  treh kriterijih.

Eksperiment izvaja  sam, včasih pa ob pomoči učitelja, laboranta sošolcev ali staršev ter pomanjkljivo beleži rezultate.

 

Opažanja so površna, spremljanje in zapisovanje je redno, vendar skromno.

 

 

 

Zaključne ugotovitve skromne, le  slikovni oris.

Samostojno upošteva navodila v štirih kriterijih.

Eksperiment  izvaja sam, dobro beleži rezultate.

 

 

 

 

Opažanja so natančna, spremljanje in zapisovanje je redno, dopolnjeno je s skicami.

 

 

Zaključne ugotovitve so zapisane pregledno.

 

Samostojno upošteva navodila v vseh kriterijih in jih celo presega.

Eksperiment izvaja sam in tudi pomaga drugim sošolcem, dosledno beleži rezultate.

 

 

Opažanja so zelo natančna, spremljanje in zapisovanje sprememb ali meritev je zelo natančno, dopolnjeno tudi s skicami ali celo fotografijami.

 

Samostojno oblikuje  zaključke  ali lastne rešitve  pri praktičnem delu.

spremljanje, opazovanje, zapisovanje ugotovitev in merjenja

oblikovanje poročila o delu

 

 

Minimalni standardi znanja

Temeljni standardi znanja