Trajanje predmeta: 35 ur (32) ur
Izvajanje predmeta: 1 ura na teden ali (2 uri tedensko v enem polletju)
Nosilec predmeta: Petra Kozar Bežen

Temeljni namen predmeta je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Pri predmetu glasbena dela lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. (Glasbena izobrazba ni pogoj za sodelovanje.) Izbirni predmet GLASBENA DELA je enoleten, lahko pa se primerno nadgrajuje v naslednjem letu (ANSAMBELSKA IGRA ali GLASBENI PROJEKT). Izvaja se predvidoma 1 PU tedensko ali strnjeno 2 PU na štirinajst dni.


Pri predmetu glasbena dela, bodo učenci:

 • spoznali značilnosti različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov;
 • poglobili sposobnosti doživljajske in analitične recepcije;
 • navajali se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del (npr. opera, balet, musical, …);
 • razlikovali zvočne barve;
 • se orientirali v temeljnih oblikovnih značilnostih;
 • razumeli sintezo besedne in glasbene umetnosti;
 • poglobili odnos do ljudske glasbene zapuščine;
 • svoja glasbena doživetja in predstave izražali v drugih oblikah umetniške komunikacije: s pomočjo glasbene, besedne, likovne in gibno-plesne komunikacije;
 • razvijali sposobnosti presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov;
  selektivno izbirali medijske glasbene programe in oblikujejo osebno zbirko zvočnih posnetkov;
 • v okviru možnosti obiskovali glasbene prireditve in o njih poročajo (Imeli bi abonma Cikel za mlade v okviru narodnega doma cena abonmaja je 20 €. Predstave si ogledamo skupaj. So ponavadi ob četrtkih popoldan okoli 16. ure)
 • znali uporabljati glasbene informacije v priročni literaturi in na spletnih straneh.

Ob zaključku izbirnega predmeta učenci:

 • poznajo izbor skladb,
 • razumejo temeljne značilnosti večjih glasbenih de prepoznajo zasedbe skladb in njihove izvajalce.