Verstva in etika – 7., 8. in 9. razred

 

Trajanje predmeta: 35 ur

Izvajanje predmeta: 1 ura na teden (ali 2 uri tedensko v enem polletju)

Nosilec predmeta: Domen Cajnkar

Pri izbirnem predmetu Verstva in etika bodo učenci poglabljali svoje znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih.

Verstva in verske tradicije so vplivale in še danes vplivajo na vsakdanje življenje ljudi in na njihovo kulturo pa tudi na soočanje z globljimi vprašanji (tudi etičnimi) s katerimi se človek ukvarja (Kaj je smisel življenja?, Kako biti dober človek?, Kakšno ravnanje je pravilno?, …).

Bistvo predmeta je v promoviranju občečloveških vrednot in načel, ki omogočajo sožitje med ljudmi: vrednote človeškega življenja, dostojanstva, miru, pravičnosti, medsebojnega sporazumevanja in razumevanja, empatije, strpnosti itd. Vse te vrednote bodo učenci razvijali preko spoznavanja največjih svetovnih verstev – krščanstva, islama, budizma.