Spoštovani starši, drage učenke in učenci,

Pred vami so predstavljeni izbirni predmeti, ki jih ponujamo za naslednje šolsko leto, tudi tokrat vam jih predstavljamo v elektronski obliki. Izbirni predmeti so tisti, ki osnovno šolo naredijo v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pestro in raznoliko. Vsakemu učencu omogočijo, da v paleti predmetov, ki jih ponujamo, najde takšne, ki mu bodo v razvedrilo, skozi katere se bo naučil česa novega in zanimivega, kjer bo razvijal ročne spretnosti, v katerih bo lahko izrazil svojo nadarjenost ali morda
odkril o sebi kaj, česar do sedaj še ne pozna. V želji, da bi bila vaša odločitev za izbirne predmete lažja in v skladu z vašimi željami, smo vam pripravili kratko prestavitev teh. Če ste v dvomih, povprašajte tudi učitelje, ki te predmete izvajajo.
Upamo, da bo vsak našel kaj zase.

Predstavitve predmetov

Prijavnice

 


IZBIRNI PREDMETI

So predmeti, ki si jih učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere glede na svoj interes, zaradi česar je zanj šola zanesljivo zanimivejša. Niso pa nadomestilo za obvezne predmete, torej temeljne, kot so matematika, slovenščina, geografija, zgodovina itd., ampak dodatek, ki šolsko delo bolj prilagodi željam posameznika.
Tudi ti predmeti so ocenjevani in imajo svoj strokovno potrjen učni načrt. Vsakemu predmetu je namenjenih 35 ur (tujemu jeziku 70), razen v 9. razredu, ko je teh ur le 32 (tujemu jeziku 64) zaradi zgodnejšega zaključka pouka.
Izbirni predmeti niso namenjeni le poglabljanju znanja z nekega področja, temveč tudi nadgradnji znanja s tega področja, pridobivanju izkušenj, povezovanju teorije in prakse, pridobivanju uporabnega
znanja in tudi odkrivanju interesov za poklice. Temu so prilagojene tudi metode dela: nabiranje izkušenj z dejavnim delom na terenu, laboratorijskim in eksperimentalnim delom, samostojnim in vodenim opazovanjem ter projektnim delom.

 

KAKO SE BO UČENEC ODLOČAL

Učenci bodo obiskovali izbirne predmete 2 uri tedensko. To pomeni,
da se bodo lahko odločali za:

• 2 predmeta po 1 uro ali
• 1 predmet, ki traja 2 uri (tuj jezik nemščina).

Učenci se lahko odločijo tudi za 3 ure izbirnih predmetov na teden. V tem primeru boste starši podpisali izjavo, da se strinjate z otrokovo odločitvijo. Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

 

ORGANIZACIJA POUKA IZBIRNIH PREDMETOV

Zaradi lažje organizacije pouka in predvsem zato, da učenci ne bodo imeli v urniku prostih ur, bomo pouk izbirnih predmetov organizirali fleksibilno:

• tuji jezik 2-krat tedensko celo šolsko leto ,
• ostali predmeti se bodo predvidoma izvajali v enem od ocenjevalnih obdobij dve uri tedensko,

(Fleksibilnost predmetnika omogoča tudi drugačne strnjene oblike izvajanja v skladu s cilji predmeta.)

 

SPREMEMBA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenec lahko do konca septembra spremeni izbirni predmet, a se zaradi tega ne sme spremeniti število skupin in urnik (pouk namreč že poteka po ustaljenem urniku).

Damir Orehovec, ravnatelj