KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ZNANJA 

Učenec v obeh redovalnih obdobjih pridobi vsaj dve pisni in najmanj dve ustni oceni. Pisni preizkusi znanja so napovedani, datumsko določeni in dogovorjeni z učenci. Po dogovoru se lahko oceni tudi projektno delo ali seminarska naloga. Učenec pridobi ustno oceno v individualnem razgovoru z učiteljem.

Kriteriji ocenjevanja pisnih nalog:

0% – 49% = 1

50% – 63% = 2

64% – 79% = 3

80% – 89 % = 4

90% – 100% = 5

Kriteriji za pridobitev ustne ocene

Odlično : Učenec zna samostojno opisati obravnavani dogodek, situacijo ali krajšo zgodbo. Brez pomoči učitelja tekoče poimenuje ali opisuje predmete, ljudi, živali, pojave in dejanja, ustrezno uporablja zahtevane angleške fraze v dani situaciji in se primerno verbalno odziva v odnosu do sogovornika; učenec prepozna obravnavane slovnične strukture, zna opisati njihovo zgradbo in rabo ter jih pravilno in samostojno uporablja v kontekstu. Izgovorjava je ustrezna.

Prav dobro: Učenec ob pomoči učiteljevih podvprašanj opiše obravnavani dogodek, situacijo ali krajšo zgodbo. Brez pomoči učitelja poimenuje ali opisuje predmete, ljudi, živali, pojave in dejanja. Dovoljeni so manjši, redki spodrsljaji. Besedišče je manj bogato, frazeologija je manj eksaktna, verbalni odziv je še ustrezen v odnosu do sogovornika; učenec z redkimi negotovostmi prepozna obravnavane slovnične strukture, ob pomoči učitelja zna opisati njihovo zgradbo in rabo, ob opozorilu učitelja jih zna popraviti in uporabiti v kontekstu. Izgovorjava je ustrezna, mestoma so dovoljena so manjša odstopanja.

Dobro: Učenec ob učiteljevih podpornih vprašanjih ne zna opisati obravnavanega dogodka, situacije ali krajše zgodbe. Večinoma ustrezno, vendar pomanjkljivo poimenuje ali opisuje predmete, ljudi, živali, pojave in dejanja. Besedišče je osnovno, potrebuje učiteljevo pomoč v obliki podvprašanj in asociacij. Vodeno uporablja in opisuje slovnične strukture, napake so pogostejše. Izgovorjava je mestoma neustrezna.

Zadostno: Učenec ima težave pri izbiri ustreznih besed glede na temo in vlogo v interakciji. Besedišče je skromno in osnovno. V vodeni interakciji s sogovornikom se ob vidni ali pisni podpori učitelja odziva enobesedno ali nebesedno; sicer prepozna slovnične strukture, vendar se pojavlja veliko napak pri vodeni uporabi. Izgovorjava je mestoma neustrezna.

Nezadostno: Učenčevo besedišče je neustrezno, preskromno in pomanjkljivo, izgovorjava besed je neustrezna ali napačna, slovničnih struktur ne prepozna.

Domača naloga je za vse učence obvezna.